Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).

Součástí těchto Zásad jsou i naše Zásady používání cookies.

Berte prosím na vědomí, že uzavřením smlouvy dle VOP potvrzujete, že jste si Zásady přečetli a rozumíte jim.

1. Úvodní ustanovení

Správcem Vašich osobních údajů je Martin Svoboda, se sídlem Chocerady 50, 257 24, IČO: 87593254, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona (dále jen „Správce“). Kontaktní e-mail: info@bezvastudio.cz.

Správce Osobních údajů tímto informuje jaké osobní údaje zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb, prodeji zboží, při návštěvách internetových stránek provozovaných správcem a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho správce tyto Osobní údaje zpracovává, včetně rozsahu práv zákazníka souvisejících se zpracováním jejich Osobních údajů přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků správce a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb, zájemců o služby a zboží a návštěvníků internetových stránek provozovaných správcem, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči správci.

2. Zdroje a rozsah zpracování osobních údajů

V rámci poskytování služeb a prodejem zboží může ze strany správce dojít ke zpracování následujících osobních údajů v rozsahu v jakém byly poskytnuty a nebo získané od zákazníků, uživatelů a z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).:

 • Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje nezbytné k plnění smlouvy (akademický titul, jméno a příjmení, IČO, DIČ, poštovní adresa, identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí, identifikační údaje plátce vyúčtování, bankovní spojení, podpis).
 • Kontaktní údaje (kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail, adresy na sociální sítě).
 • Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce (druh a specifikace poskytované služby nebo zboží, objem poskytnutých služeb a jejich cena, zákaznický segment, informace o platební morálce).
 • Provozní a lokalizační údaje zpracovávané pro potřeby řešení případných sporů plynoucích z poskytování služeb a zboží, včetně plnění zákonných povinností správce (volající číslo, volané číslo, adresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa)).
 • Údaje z komunikace mezi správcem a zákazníkem související s poskytováním služeb a zboží správce mezi správcem a zákazníkem.
 • Fotografické či audiovizuální záznamy, zachycující osobní údaje (např. detail obličeje), pořízené za účelem plnění smlouvy.

3. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností správce a ochranu oprávněných zájmů správce je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

V případě uzavření smlouvy dle VOP budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smlouvy a následujících 10 let pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi správcem a zákazníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů správce.

Faktury vystavené správcem jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy, objednávky a nabídky.

Emailová adresa bude zpracována pro informování v rámci našeho oprávněného zájmu, co je nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled dostupných produktů a služeb, ve smyslu recitálu 47 GDPR po dobu trvání smlouvy a následujících 10 let nebo do obdržení žádosti o výmaz osobních ůdajů.

4. Příjemci osobních údajů

Při plnění svých závazků a povinností ze smluv využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od správce, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od správce a nesmí je využít jinak. Jejich provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb.:

 • Společnost Váš Hosting s.r.o. spravující výpočetní technologie našich serverů a hostingů.
 • Služby statistiky Google Analytics k analíze návštěvnosti stránek.

Správce v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Nesdílíme kontaktní informace s třetími stranami za účelem jejich přímého marketingu.

5. Uchovávání osobních údajů a zabezpečení

Správce se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu a zálohování uložených osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k těmto osobním údajům nebo k jejich ztrátě.

Po ukončení poskytování plnění, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.

6. Práva zákazníka související se zpracováváním

Zákazník má právo:

 • požadovat přístup k jeho Osobním údajům;
 • na opravu poskytnutých Osobních údajů;
 • na výmaz poskytnutých Osobních údajů (není možné v rozsahu a pro účely plnění smlouvy a zákonné povinnosti správce);
 • na omezení zpracování Osobních údajů; a
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě, že by se zákazník domníval, že provádíme zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat o vysvětlení
 • vznést námitku proti zpracování a požadovat, aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu. O námitce neprodleně rozhodneme a informuje zákazníka. Nevyhoví-li Správce námitce, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li zákazník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

7. Zpracovatel osobních údajů

Pokud nám svěříte ke zpracování podklady, které obsahují osobní údaje nebo zpracováváme dílo, k jehož realizaci jsou nutné osobní údaje dalších osob, pak jsme vůči těmto osobním údajům v pozici zpracovatele.

Při plnění svých závazků a povinností ze smluv pak jednáme plně v souladu s pokyny zákazníka. U komplexnějších zakázek sjednáváme ke smlouvě nebo objednávce i Zpracovatelskou smlouvu.

8. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.

Znění Zásad můžeme kdykoliv změnit či doplňovat. O každé takové změně informujeme zákazníka e-mailem.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 23. 5. 2018

Kontaktujte mě

Martin Svoboda

Martin Svoboda

 • IČO: 87593254
 • Chocerady 50, 257 24
 • +420 608 811 989
 • +420 608 811 989

  Tento web je chráněn pomocí reCAPTCHA a společností Google dle Zásad ochrany osobních údajů a platných smluvních podmínek.

  Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.