Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Těmito Podmínkami se řídí poskytování služeb a dodávání věcí Dodavatelem.

1.2. Podmínky jsou nedílnou součástí každého obchodního případu, každé objednávky a Smlouvy uzavřené písemně nebo ústně.

1.3. Dodavatel vykonává svým jménem majetková autorská práva zaměstnaneckých autorských děl svých pracovníků, nebo autorských děl vytvořených pro dodavatele na smluvním základě.

1.4. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními v těchto Podmínkách.

2. Vymezení pojmů

2.1. Dodavatelem je Martin Svoboda, se sídlem Chocerady 50, 257 24, IČO: 87593254, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

2.2. Odběratel může být fyzická nebo právnická osoba, které Dodavatel poskytuje služby na základě objednávky nebo smlouvy,  dle těchto podmínek.

2.3. Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

2.4. Smlouvou se rozumí smlouva o dílo podle §536 a následujících Obchodního zákoníku. Smlouva dle tohoto bodu není písemnou smlouvou licenční ve smyslu příslušných ustanovení Autorského zákona.

2.5. Dílem se rozumí předmět Smlouvy. Dílo samotné může být také Autorským dílem podle §2 Autorského zákona.

2.6. Dílčí schválení návrhů (též korektura) a Konečné schválení návrhů (též finální korektura) je projev vůle Odběratele, že souhlasí s pokračováním prací na Díle podle návrhů Dodavatele bezvýhradně nebo s výhradami. Konečné schválení návrhů pak znamená projev vůle Odběratele, že souhlasí s realizací, výrobou rozmnoženin nebo předáním celého Díla v té podobě, v jaké byly návrhy ke Konečnému schválení předloženy.

2.7. Autorský zákon je zákon č.121/2000Sb. Autorský zákon v aktuálním znění. Obchodní zákoník je pak zákon č.513/1991Sb., Obchodní zákoník v aktuálním znění.

3. Objednávka – Smlouva

3.1. Dodavatel se zavazuje provést Dílo pro Odběratele a provést jej řádně a včas. Odběratel se zavazuje takto provedené Dílo převzít a zaplatit ze něj Cenu.

3.2. Smlouva se uzavírá písemně, elektronicky formou e-mailu, ústně nebo na základě objednávky Odběratele.

3.3. Na základě Doručení Objednávky sdělí Dodavatel Odběrateli Cenu za Dílo uvedené v dané Objednávce.

3.4. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Odběratel akceptuje Cenu za Dílo zaslanou Dodavatelem.

3.5. Nevyjádří-li se Odběratel žádným způsobem k Ceně za Dílo ve lhůtě 15 dnů od doručení Ceny za Dílo, platí, že Odběratel uzavření Smlouvy odmítl.

3.6. Dodavatel má právo odmítnout realizaci objednávky v případě, že je v rozporu se zákony, dobrými mravy, vyhláškami, pokud odporuje zájmům Dodavatele nebo pokud by mohla poškodit dobré jméno Dodavatele.

3.7. Údaje dodané Odběratelem jsou Dodavatelem považovány za správné a platné. Odběratel je povinen uvést pravdivé údaje. Dodavatel není povinen tyto údaje ověřovat či jinak kontrolovat.

3.8. Odběratel potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jde z jeho strany o dobrovolné poskytnutí údajů.

4. Zhotovení Díla

4.1. Dodavatel má právo požadovat během provádění Díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

4.2. V případě prodlení Odběratele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Dodavateli podle těchto Podmínek má Dodavatel právo přerušit provádění Díla do zaplacení daného finančního plnění.

4.3. Dodavatel není povinen provést Dílo osobně.

4.4. V případě, že Dodavateli bude jakákoliv část zadání Díla nejasná, má Dodavatel právo informovat se u Odběratele, resp. vyžádat si od Odběratele upřesňující informace a Odběratel má povinnost poskytnout Dodavateli součinnost, a to bez zbytečného odkladu.

4.5. V případě předčasného ukončení plnění má Dodavatel právo na uhrazení části odměny za provedenou část Díla.

4.6. Odběratel se zavazuje zajistit Dodavateli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla, zejména se Odběratel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.

4.7. Odběratel je povinen dodat veškeré podklady, jejichž použití vyžaduje následná tvorba a to v elektronické podobě prostřednictvím emailu, CD, DVD nosiče nebo Flash disku v požadované kvalitě a formátu.

4.8. Dodavatel nezodpovídá za chyby a problémy, jestliže tyto chyby byly způsobeny použitím materiálů předaných mu Odběratelem v případě, že Dodavatel nemohl vliv těchto materiálů zjistit nebo na jejich použití Odběratel trval.

5. Předání dat a Díla

5.1. O způsobu Předání návrhů ke schválení a o způsobu provedení Konečného schválení rozhodne Dodavatel.

5.2. Zdrojová (tzv. otevřená) elektronická data se nepředávají. Pokud si Odběratel přeje vlastnit práva k volnému použití vytvořeného návrhu, může jej odkoupit. Cena odkupu je stanovena dohodou, obvykle činí pětinásobek ceny samotného grafického návrhu.

5.3. Získání přístupu ke zdrojovému kódu a/nebo plnému přístupu do administarce webové prezentace ze strany Odběratele zbavuje Dodavatele veškeré odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady webové prezentace a to i v případě, kdy nebyla podepsána písemná dohoda. Dodavatel v žádném případě nezodpovídá za problémy respektive ušlý zisk, který by vznikl zásahem Odběratele do kódu prezentace, přenastavením, vadou díla, či jeho nedostupností.

6. Platební podmínky

6.1. Způsob úhrady, případná záloha a doba splatnosti jsou uvedeny na faktuře.

6.2. Dílo zůstává ve vlastnictví Dodavatele až do úplného uhrazení faktury a všech závazků vůči Dodavateli. Do doby uhrazení ceny díla není Odběratel oprávněn využívat dílo pro svůj prospěch.

7. Autorská práva

7.1. Odběratel se zavazuje dodržovat licenční podmínky v souladu s autorským zákonem. Za porušení těchto licenčních podmínek se považuje za závažný delikt proti Smlouvě a proto se stanovuje smluvní pokuta ve výši dvojnásobku ceny Díla.

7.2. Dílo, předložené návrhy a všechny jejich vývojové fáze jsou autorským dílem ve smyslu Autorského zákona a jejich neoprávněné užití může být i trestním činem.

7.3. K udělení licence k užití Díla, které je autorským dílem, dochází dnem převzetí Díla odběratelem, přičemž účinnost licence nastává dnem úplného zaplacení fakturované částky.

7.4. Dílo, které je autorské dílo, je dílem vytvořeným na objednávku ve smyslu §61 Autorského zákona. Odběratel může proto použít Dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

7.5. Vznikne-li provedením Díla hmotná věc, přechází vlastnické právo k takové věci na Odběratele úplným zaplacením Ceny Díla.

7.6. Skicovné neobsahuje autorskou odměnu a jeho zaplacením proto nevzniká plátci skicovného nárok Autorské dílo užít.

7.7. Odběratel se zavazuje dodržovat licenční podmínky autorských děl třetích osob, které dodavatel pro odběratele sjednal. Překročení těchto podmínek může být trestným činem podle §152 zákona č. 412/2002 Sb., Trestní zákoník.

7.8. Odběratel souhlasí s použitím Díla k propagaci Dodavatele. Dodavatel je oprávněn umístit na Dílo autorskou značku tak, aby nenarušil samotné Dílo.

7.9. Odběratel není oprávněn převést právo užití Díla na třetí osobu bez vědomí a písemného souhlasu Dodavatele.

7.10. V ostatních záležitostech zde nespecifikovaných se postupuje podle Autorského Zákona.

8. Vady Díla a reklamace

8.1. Dodavatel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Odběrateli.

8.2. Odběratel je povinen Dílo při předání náležitě zkontrolovat a reklamovat Dodavateli případné zjevné vady Díla nejpozději do 14 dnů od předání. Neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady.

8.3. Dodavatel je povinen vady Díla odstranit ve lhůtě 30 dní od doručení oznámení o reklamaci Díla.

8.4. Reklamaci může uplatňovat pouze Odběratel, tj. osoba, která provádí objednávku, nebo osoba uvedená ve smlouvě o dílo.

8.5. Na služby poskytnuté zdarma nebo formou bonusu není možné uplatňovat reklamace, Odběratel má právo takové bonusy odmítnout.

9. Odstoupení od Smlouvy

9.1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Odběratel s placením záloh v prodlení větším než 30 dnů. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je termín pro Předání podkladů nebo termín Dílčího nebo konečného schválení díla pro výrobu překročen Odběratelem o více než jeden měsíc.

9.2. Odběratel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, kdy je dodavatel v prodlení oproti termínu dokončení o více než jeden měsíc nebo předávané dílo neodpovídá sjednanému.

9.3. Odstoupením od Smlouvy vzniká Dodavateli nárok na úhradu Skicovného a ceny realizace Díla ve výši poměrné části zakázky vykonané do okamžiku Odstoupení od Smlouvy.

9.4. Při porušení všeobecných podmínek, storno objednávky a odstoupení od smlouvy je Odběrateli přísně zakázáno užívání grafiky, obrázků, a prvků spojených s tímto dílem.

9.5. Odběratel má možnost odstoupit od smlouvy v okamžiku, kdy je zásadně nespokojen s grafickým návrhem vytvořeným Dodavatelem a to pouze v případě, kdy se grafický návrh podstatně neslučuje se zadáním Odběratele.

10. Odpovědnost

10.1. Odběratel přebírá plnou odpovědnost za obsah marketingového sdělení, které je obsahem Díla a zprošťuje Dodavatele nároků uplatňovaných vůči němu třetími osobami.

10.2. Dodavatel odpovídá Odběrateli za řádné plnění Díla v souladu se sjednanou technickou specifikací zboží a datových formátů a v souladu se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy. Dodavatel je povinen pracovat na Díle tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu dokončení Díla.

11. Důvěrnost

11.1. Dodavatel se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se sezná- mí v souvislosti s plněním Díla (dále jen „Důvěrná informace“).

11.2. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.

11.3. Dodavatel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Odběratele.

11.4. Odběratel tímto dává Dodavateli souhlas k tomu, aby jej Dodavatel uváděl jako svého zákazníka.

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR.

12.2. Účelem zpracování osobních údajů je především plnění Smlouvy a dodržení právní povinnosti Dodavatele. Podrobné informace o tom, jaké, k jakým účelům a jak dlouho tyto Osobní údaje zpracováváme, včetně rozsahu práv Odběratele souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů naleznete v našich Zásady ochrany osobních údajů.

12.3. Odběratel uzavřením smlouvy potvrzujete, že si Zásady ochrany osobních údajů přečetl a rozumí jim.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Nevynutitelnost nebo neplatnost kterékoliv části těchto Podmínek nebo Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních částí Podmínek a Smlouvy. V případě, že jakákoliv část těchto Podmínek nebo Smlouvy by měla pozbýt platnosti, a to zejména z důvodu rozporu s obecně závaznými právními předpisy, jsou smluvní strany povinny jednat a uzavřít dohodu o právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části, která pozbyla platnosti.

13.2. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků ze Smlouvy a jakékoliv prodlení v plnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího ze Smlouvy bude tolerováno a smluvní strana postižená zásahem vyšší moci nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takové prodlení nebo škoda bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci.

13.3. Pokud nebylo ve Smlouvě nebo v Podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z nich vyplývající a vznikající právním řádem České republiky.

13.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé objednávky či smlouvy.

13.5. Odběratel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

13.6. Dodavatel a Odběratel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 23. 5. 2018

Kontaktujte mě

Martin Svoboda

Martin Svoboda

  • IČO: 87593254
  • Chocerady 50, 257 24
  • +420 608 811 989
  • +420 608 811 989

    Tento web je chráněn pomocí reCAPTCHA a společností Google dle Zásad ochrany osobních údajů a platných smluvních podmínek.

    Title

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.